Havenvoorzieningen

Onze haven is voorzien van allerlei faciliteiten en voorzieningen. Samen maken we het tot een prettige haven.

Drinkwater

Op het haventerrein en op de steigers zijn drinkwaterkranen aanwezig. Deze kranen mogen alleen gebruikt worden voor het vullen van drinkwatertanks op of in de vaartuigen of voor doeleinden van huishoudelijke aard. Het is verboden om deze kranen te gebruiken voor het wassen van vaartuigen en auto's.
 

Elektriciteit

Op het haventerrein en op de steigers zijn eveneens aansluitpunten aangebracht voor elektriciteit. Men mag hier gebruik van maken voor klein elektrisch gereedschap (tot een vermogen van 500 Watt). Vaartuigen mogen op het elektrisch net van de haven worden aangesloten tussen 07.00 uur en 20.00 uur. Hiervan kan worden afgeweken voor maximaal 48 uur aaneengesloten mits toestemming van de havenmeester. Buiten deze uren zal de havenmeester de elektrische aansluiting verbreken. Indien de eigenaar van een vaartuig onbeperkt aangesloten wenst te blijven op het elektrisch net van de haven, kan hij bij de havenmeester, tegen afgifte van een borg, een persoonlijke KWh-meter verkrijgen die zichtbaar tussen aansluitkast en aansluitkabel dient te worden bevestigd.Het stroomverbruik zal tegen jaarlijks vast te stellen tarief worden verrekend met de eigenaar van het vaartuig. Zie voor aanvullende informatie: Protocol Electra 2018.pdf
 

WIFI

Zowel op de steigers als in het havankantoor is WIFI beschikbaar.
 

Geluidoverlast

Gedurende het vaarseizoen is het verboden om op gemeerde of geborgen vaartuigen of op het haventerrein storende of geruchtmakende arbeid te verrichten, tenzij toestemming van de havenmeester is verkregen. Buiten het vaarseizoen geldt dit van 21.00 tot 08.00 uur.
 

Afgewerkte motorolie

Afgewerkte motorolie mag uitsluitend in het daarvoor bestemde afvalolievat gedeponeerd worden. Het is ten strengste verboden hierin, op andere plaatsen van het havencomplex of op het oppervlaktewater bilgewater te lozen. Klein chemisch afval kan in de daarvoor bestemde bakjes worden gedeponeerd.
 

Ligplaats

Om als lid in aanmerking te komen voor een ligplaats aan de steigers dient men ingeschreven en als zodanig woonachtig te zijn binnen de gemeente Rheden of Rozendaal. De maximale afmetingen van vaartuigen, waarvoor een ligplaats kan worden verleend, is 12 meter x 3,80 meter, over alles gemeten. Hier kan incidenteel van worden afgeweken in overleg en ter beoordeling van de havenmeester en beschikbare ruimte. Er is een wachtlijst. Verdere informatie is te verkrijgen door onder hoofdgroep 'Contact', 'Lidmaatschap' te kiezen.
 

Honden en huisdieren

Op de steigers en op het haventerrein is het niet toegestaan honden en andere huisdieren los te laten lopen.

 

Groot en klein onderhoud

Het is mogelijk het vaartuig voor een onderhoudsbeurt, het zogenaamde "knippen en scheren", of voor het uitvoeren van kleine reparaties uit het water te laten halen. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden op het daarvoor bestemde gedeelte van het haventerrein. Alleen leden kunnen, behoudens noodgevallen, gebruik maken van deze faciliteit. De beslissing over het gebruik van de walkraan of de hellinglier is aan de havenmeester.
 

Toegang en havenreglement

Eenieder die het haventerrein en/of steigers betreedt wordt geacht de bepalingen van het havenreglement te kennen en zich daaraan te houden. Het havenreglement is in te zien bij de havenmeester maar kan ook op onze website.
 

Kinderen

Kinderen, tot een leeftijd van twaalf jaar, hebben slechts toegang tot het haventerrein als zij begeleid worden door een voor hen verantwoordelijk persoon. De steigers en het haventerrein rond de walkraan, de trailerhelling en de werkplaats mogen niet als speelterrein worden gebruikt.

 

Trailerhelling

Het gebruiken van de trailerhelling is slechts mogelijk voor leden.
 

Walkraan

De watersportvereniging beschikt over een walkraan. Het gebruik van deze kraan voor niet-leden is uitsluitend mogelijk bij calamiteiten.
Wanneer een lid van De Engel gebruik wil maken van de walkraan en/of een tijdelijke ligplaats op de wal wil hebben, neemt hij hiertoe tijdig contact op met de havenmeester.
Hijsen gebeurt in principe alleen op de zaterdagmorgen. Vooraf dient een lid het verschuldigde hijs- en/of liggeld aan de havenmeester te hebben voldaan. Dit lid krijgt dan een doorgenummerd bewijs van betaling van de havenmeester.
 

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens gebruik van de hijskraan dienen de omstanders zich te houden aan de aanwijzingen van de hijsmeester, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen, die onder andere inhouden dat niemand zich tijdens de hijsbeweging ophoudt op het ponton beneden, de trap naar boven of op de spuitplaats.
 

Aanhanger

De aanhanger (met afdeknet) kan na afspraak met de havenmeester worden gehuurd.